Välkommen till Civilrätt Stockholm

Kontoret beläget i Stockholm. Önskar du att komma i kontakt med en kunnig advokat inom civilrätt? Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning.

Våra jurister besitter flera års erfarenhet inom civilrätt

Civilrätt i Stockholm -


Vår inriktning har under alla år varit att bistå både privatpersoner samt små och medelstora företag med såväl kvalificerad rådgivning som med tvistelösningar.

Vi anlitas ofta i ärenden gällande bodelningar och boutredningar genom förordnanden från domstol, men även som partsombud i bodelnings- och boutredningstvister, biträder också vid upprättandet av testamenten och äktenskapsförord.

Allmän rättshjälp och rättsskydd förmedlas.

Kontakta oss via formuläret nedan

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Det finns många anledningar till varför man kan behöva ta hjälp av en advokat kunnig inom civilrätt.


Gemensamt för alla som söker en advokat är att de behöver juridisk hjälp. Advokatbyrån har en lång erfarenhet av att erbjuda juridisk hjälp och rådgivning till våra klienter. I Stockholm som storstad med många invånare är det viktigt att det finns goda och erfarna juridiska rådgivare som kan hantera diverse problem som kan uppstå i livet som rör rättsområdet civilrätt. Civilrätt eller privaträtt, som det också kan kallas är den del inom juridiken som inte innefattas av den offentliga rätten som bland annat innefattar statsrätt, förvaltningsrätt och straffrätt. Civilrätten är istället ett sammanhängande kärnområde i rättsordningen som är mycket omfattande men det handlar i stora drag om de riktlinjer och rättsregler som gäller för att skydda och upprätthålla relationer mellan enskilda rättssubjekt. Civilrätten skiljer sig bland annat från straffrätten för att den inte bahandlar brottslingar över huvud taget utan att det istället handlar om hanteringen av personliga rättigheter och skyldigheter.

Civilrätten kan delas upp i två huvudområden


Familjerätt och förmögenhetsrätt. Inom dessa områden kan de allra flesta jurister och advokater ge någon typ av rådgivning men majoriteten av dem är inte experter på området och därför kan det upplevas vara svårt att finna en advokat som är tillräckligt specialiserad på kärnområdet i Stockholm. Vi har lång och gedigen erfarenhet av civilrätt och hjälper dig gärna, vår strävan och utgångspunkt är att ge dig som klient ett optimalt resultat av våra tjänster så att du har en chans att få en positiv utgång av situationen då vi erbjuder värdefull och relevant rådgivning.

I Sverige finns det inte en uppsamlingslag för alla ärenden som rör civilrätt utan det finns flera lagar som kompletteras av rättspraxis och allmänna rättsprinciper. Det som innefattas av rättsområdet kan inte riktigt separeras från andra rättsområden med en tydlig avgränsning men det finns flera vanliga ärenden som kan nämnas. Exempel på civilrättsliga lagar är äktenskapsbalken som redovisar vilka lagar som gäller mellan individer som är gifta och föräldrabalken som visar på vilka lagar som gäller mellan föräldrar och deras barn. Ärvdabalken tar upp hur arv ska delas mellan släktingar och jordabalken handlar delvis om lagar som rör husköp.

Tvister kan bland annat handla om skadestånd till följd av vållande av skada, äktenskapsregler om ingående äktenskap eller upplösning av äktenskap och eventuella egendomstvister som följer på det, bodelning och boutredning. Det kan också handla om regler kring testamente, arv, adoption, associationer mellan bolag eller föreningar, fastigheter, lån, köp, hyra, arrende, fullmakt, skuldebrev, borgen, checkar, pantsättning med mera. Utan att ha nämnt alla innefattande områden kan det också vara värt att nämna regler som gäller specifikt eller allmänt när två parter ska ingå avtal med varandra eftersom enskilda parter då träder in i ett rättsförhållande mellan varandra.

Som tidigare nämnt omfattar civilrätt flera olika ärenden med en kärna som är avtals- och skadeståndsrätten och det kan bland annat handla om att få hjälp med att freda sig från krav eller för att få betalt för en fordran av något slag
Vi går igenom exempel på olika områden som rör civilrätten

Civilrätt
Civilrätt, som ibland även kallas privaträtt, är det rättsområde som rör förhållandet mellan privatpersoner eller sammanslutningar. Med sammanslutningar menar man t.ex. företag eller föreningar av olika slag.

Härmed finns en avgränsning till de regler som rör förhållandet mellan myndigheter samt mellan den enskilde och samhället, den s.k. offentliga rätten. Civilrätten indelas i olika regelkomplex, t.ex. avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt.

Reglerna regleras i olika lagar som avtalslagen, köplagen, Jordabalken, skadeståndslagen och medbestämmandelagen.

När det kommer till vissa viktiga civilrättsliga förhållanden, t.ex. byggnadsentreprenader, får man i stället tillämpa de standardavtal som används i branschen och allmänna rättsprinciper med ledning av rättspraxis och regler från närliggande rättsområden genom s.k. laganalogi.


Avtalsrätt
Avtalsrätt är en del av civilrätten och behandlar hur ett avtal uppkommer, giltighet av avtalet och hur avtalet ska tolkas vid en tvist mellan parterna.

Ett avtal blir till genom att ett anbud och en accept utbyts mellan två parter. Ett avtalsförhållande uppstår när anbud och accept är likalydande. Den som avger ett anbud, t.ex. ger ett erbjudande om något, är bunden av det och likaså den som svarar genom en accept. Om man erbjuder eller blir erbjuden något som man svarar på men svaret innehåller ändringar – så kallas det för en oren accept. En oren accept är ett nytt anbud, kallas också för motbud.

En bärande princip inom avtalsrätten är att avtal är bindande och ska hållas, pacta sunt servanda. En annan viktig bärande princip inom avtalsrätten är avtalsfrihet, det vill säga tanken om att parterna fritt får välja avtalspart och fritt bestämma avtalets innehåll och utformning.

Det finns dock begränsningar inom avtalsfriheten. Ett visst avtal om något kan ha ett formkrav och påverkas av tvingande rättsregler. Exempelvis måste ett avtal som avser köp av en fastighet vara skriftligt och avtalet får inte vara villkorat längre än två år. Avtalsfriheten är mer omfattande på det affärsmässiga området, detta eftersom att när konsumenter eller andra svagare parter är inblandade behöver man ta hänsyn till speciella skyddsintressen.


Avtalsbrott eller kontraktsbrott
Ett så kallat oskäligt avtal kan även i vissa fall jämkas eller åsidosättas helt med 36 § avtalslagen, det innebär att en domstol i vissa speciella fall kan justera avtalsvillkor såsom allt för höga belopp i ett köpeavtal.

Principen pactum turpe innebär att vissa saker inte är tillåtet att avtala om då det strider mot lag eller goda seder. Principen innebär att avtal som är osedliga inte förtjänar rättsordningens skydd, innebärande att en domstol ska vägra att pröva tvisten. Det finns en motsvarande princip inom internationell privat- och processrätt (IP-rätten) och denna kallas för ordre public. Exempel på pactum turpe är t.ex. handel med saker som enligt svensk rätt inte får ha ett värde, t.ex. organ samt olika id-handlingar.

Ett annat ord för avtalsbrott är kontraktsbrott. För ett köpekontrakt är exempelvis en felaktig vara ett kontraktsbrott, d.v.s. det behöver inte vara avsiktligen. Ett avtalsbrott eller kontraktsbrott är inte ett brott ur ett straffrättsligt perspektiv och kan därmed inte leda till straff men däremot civilrättsliga sanktioner som exempelvis skadestånd, prisavdrag eller hävning av avtalet. Med hävning menas att avtalet förklaras ogiltigt.

Ett avtal får inte uppstå på vilket sätt som helst. Om ett avtal som uppstår genom svek, tvång och andra liknande förutsättningar så är det inte giltigt. Ett avtals giltighet kan prövas i allmän domstol om någon av parterna begär det.


Skadestånd
Skadeståndsrätten, som också är en del av civilrätten, är en ekonomisk kompensation för en inträffad skada. Ett skadestånd kan alltså utdömas utan att ett brott har begåtts. Den som orsakar en skada (den skadevållande) på någon annan person eller på någons egendom ska som huvudregel ersätta skadan, d.v.s. försätta denna person (skadelidande) i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hade inträffat.

Det finns olika kategorier av skador (personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada). Beroende på vilken kategori det är fråga om, och även i vilket sammanhang som skadan skedde, gäller olika förutsättningar för hur vårdslös skadevållaren ska ha varit för att skadestånd ska betalas ut.

Vi är en prestigelös byrå i Stockholm specialiserade inom civilrätt.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.
Kom förbi vårt kontor i centrala Stockholm. Vi har ett flertal skickliga civilrätts advokater