Skip to content

Välkommen till Civilrätt Stockholm - Advokatfirman Hedenstiernas

Advokatfirman Hedenstierna påbörjade sin verksamhet år 1944. Under flera decennier var kontoret beläget på Drottninggatan 65 i Stockholm. Sedan år 1998 har vi kontoret på Birger Jarlsgatan 42. 

Önskar du att komma i kontakt med en kunnig advokat inom civilrätt? Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning.

Civilrätt Stockholm - Advokatfirman Hedenstiernas

inriktning har under alla år varit att bistå både privatpersoner samt små och medelstora företag med såväl kvalificerad rådgivning som med tvistelösningar. 

Vi anlitas ofta i ärenden gällande bodelningar och boutredningar genom förordnanden från domstol, men även som partsombud i bodelnings- och boutredningstvister, biträder också vid upprättandet av testamenten och äktenskapsförord.

Allmän rättshjälp och rättsskydd förmedlas. 

 

 

Det finns många anledningar till varför man kan behöva ta hjälp av en advokat kunnig inom civilrätt.

Gemensamt för alla som söker en advokat är att de behöver juridisk hjälp. Vi på Advokatfirman Hedenstierna har lång erfarenhet av att ge juridisk hjälp och rådgivning till våra klienter i Stockholm. I Stockholm som storstad med många invånare är det viktigt att det finns goda och erfarna juridiska rådgivare som kan hantera diverse problem som kan uppstå i livet som rör rättsområdet civilrätt. Civilrätt eller privaträtt, som det också kan kallas är den del inom juridiken som inte innefattas av den offentliga rätten som bland annat innefattar statsrätt, förvaltningsrätt och straffrätt. Civilrätten är istället ett sammanhängande kärnområde i rättsordningen som är mycket omfattande men det handlar i stora drag om de riktlinjer och rättsregler som gäller för att skydda och upprätthålla relationer mellan enskilda rättssubjekt. Civilrätten skiljer sig bland annat från straffrätten för att den inte bahandlar brottslingar över huvud taget utan att det istället handlar om hanteringen av personliga rättigheter och skyldigheter.

 

Civilrätten kan delas upp i två huvudområden

Familjerätt och förmögenhetsrätt. Inom dessa områden kan de allra flesta jurister och advokater ge någon typ av rådgivning men majoriteten av dem är inte experter på området och därför kan det upplevas vara svårt att finna en advokat som är tillräckligt specialiserad på kärnområdet i Stockholm. Vi på Advokatfirman Hedenstierna i Stockholm har lång och gedigen erfarenhet av civilrätt och hjälper dig gärna, vår strävan och utgångspunkt är att ge dig som klient ett optimalt resultat av våra tjänster så att du har en chans att få en positiv utgång av situationen då vi erbjuder värdefull och relevant rådgivning. 

 

I Sverige finns det inte en uppsamlingslag för alla ärenden som rör civilrätt utan det finns flera lagar som kompletteras av rättspraxis och allmänna rättsprinciper. Det som innefattas av rättsområdet kan inte riktigt separeras från andra rättsområden med en tydlig avgränsning men det finns flera vanliga ärenden som kan nämnas. Exempel på civilrättsliga lagar är äktenskapsbalken som redovisar vilka lagar som gäller mellan individer som är gifta och föräldrabalken som visar på vilka lagar som gäller mellan föräldrar och deras barn. Ärvdabalken tar upp hur arv ska delas mellan släktingar och jordabalken handlar delvis om lagar som rör husköp. 

Tvister kan bland annat handla om skadestånd till följd av vållande av skada, äktenskapsregler om ingående äktenskap eller upplösning av äktenskap och eventuella egendomstvister som följer på det, bodelning och boutredning. Det kan också handla om regler kring testamente, arv, adoption, associationer mellan bolag eller föreningar, fastigheter, lån, köp, hyra, arrende, fullmakt, skuldebrev, borgen, checkar, pantsättning med mera. Utan att ha nämnt alla innefattande områden kan det också vara värt att nämna regler som gäller specifikt eller allmänt när två parter ska ingå avtal med varandra eftersom enskilda parter då träder in i ett rättsförhållande mellan varandra. 

 

 

Som tidigare nämnt omfattar civilrätt flera olika ärenden med en kärna som är avtals- och skadeståndsrätten och det kan bland annat handla om att få hjälp med att freda sig från krav eller för att få betalt för en fordran av något slag

Advokatbyrån Hedenstierna driver en prestigelös juristbyrå i Stockholm med spetskompetens inom civilrätt. 

 
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.

Kontakta oss redan idag då du behöver hjälp med eller söker svar på allmänna frågor gällande civilrätt